Wij staan voor de belangen van onze leden

Wat doet de VRTO

De VRTO behartigt de belangen van de aangesloten ondernemingen. De VRTO tracht dit te bereiken door onder andere aan de leden “raad en steun te verschaffen”, samenwerking met andere verenigingen van ondernemers, het kenbaar maken van haar mening aan organisaties of personen over onderwerpen die de belangen van de Rotterdamse haven en de leden raken en door vertegenwoordiging in colleges die zich met die onderwerpen bezighouden. Het merendeel van haar belangen en dossiers laat de VRTO behartigen door Deltalinqs. Deltalinqs is voor de VRTO ook haar spreekbuis naar buiten toe. Een aantal onderwerpen voert de VRTO onder haar eigen vlag uit, zoals Algemene Voorwaarden VRTO, Douanezaken en onderwerpen op het gebied van Arbo, gevaarlijke stoffen en milieu.

Douane zaken

De VRTO heeft twee Douanecommissies: de VRTO commissie Douane container terminals en de VRTO commissie Douane overige terminals. In de twee commissies wordt onderling en met de Douane over actuele Douanezaken gesproken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. Export Controle Systeem (ECS), Authorised Economic Operator (AEO), Horizontaal Toezicht, scanlogistiek, ICS, Douanelogistiek op terminals, zekerheidstellen, et cetera. Daarnaast is de VRTO vertegenwoordigd in een aantal overleggen inzake Douane en grenscontroles, zoals het Deltalinqs Beleidsoverleg grenscontroles, de Deltalinqs Commissie Logistiek Grenscontroles van en via VNTO in het Landelijke Overleg Douane Bedrijfsleven en werkgroepen van het Landelijk overleg Douane Bedrijfsleven.

Arbo, gevaarlijke stoffen en milieu

De VRTO neemt deel aan het Platform Arbo, Gevaarlijke Stoffen en Milieu (Platform AGM) van Deltalinqs. Dit platform stelt zicht tot doel:

  • het binnen de doelstellingen van Deltalinqs volgen van het beleid ten aanzien van de veilige en milieubewuste opslag, behandeling en transport van verpakte (milieu)gevaarlijke stoffen alsmede droge massagoederen in de Mainport Rotterdam;
  • het behartigen van de collectieve belangen van de leden uit de logistieke sector van Deltalinqs betrokken bij de haven op- en overslag op het gebied van arbeidsomstandigheden, gevaarlijke stoffen en milieu naar de overheid;
  • het volgen en stimuleren van de door de lid-verenigingen van Deltalinqs ontplooide en/of te ontplooien activiteiten op voormeld gebied.

Daarbij stelt het Platform AGM zich mede tot doel de volgende elementen te behandelen:

  • onderwerpen met betrekking tot de opslag, transport en behandeling van verpakte (milieu)gevaarlijke stoffen alsmede massagoederen in de logistieke keten;
  • de daarmee verband houdende (arbeids)veiligheids- en milieuaspecten;
  • de behandeling van overige milieu- en veiligheidszaken die van belang zijn voor een evenwichtige ontwikkeling van de haven, mede gezien in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling van de Mainport Rotterdam.

Onder het Platform AGM van Deltalinqs functioneert de werkgroep Container Terminals, welke meer specifiek de onderwerpen die terminal operators raken behandelt.

Onze leden